رئیس و معاون ثبت اسناد مریوان
فایق نگاری
رئیس ثبت اسناد واملاک شهرستان مریوان
کارشناس ارشد روابط بین الملل
کارشناس علوم سیاسی
087-34605055
مریوان-بلوار نوروز –جنب اداره بازرگانی

هادی آذری
معاون ثبت اسناد و املاک شهرستان مریوان
کارشناس ارشد حقوق عمومی
کارشناس معارف اسلامی و الهیات

087-34605053
مریوان-بلوار نوروز –جنب اداره بازرگانی