رئیس و معاون ثبت اسناد کامیاران

صفدر امامی
رئیس ثبت اسنادو املاک شهرستان کامیاران
کارشناس ارشد مدیریت دولتی 
087-35522070
کامیاران-شهرک الهیه –روبروی پارک معلم