رئیس و معاون ثبت اسناد سقز
سید امید زمانی

رئیس ثبت اسناد واملاک شهرستان سقز

087-36223166
سقز-بلوار شهید بهشتی -سایت اداری


فایق محمودی
معاون ثبت اسناد واملاک شهرستان سقز
کارشناس مدیریت دولتی
087-36224690
سقز-بلوار شهید بهشتی -سایت اداری