رئیس و معاون ثبت اسناد بیجار


جعفر برزگر
رئیس ثبت اسناد واملاک شهرستان بیجار
کارشناس جغرافیای انسانی- اقتصادی
087-38229711
بیجار-بلوار شهید رجایی-روبروی اداره اطلاعات